Tale i EU-parlamentet om den årlige debat om et "Område med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed", april 2004

Hvis man har arbejdet med retsspørgsmål i sit professionelle liv, er denne debats tema uhyre udfordrende.

Traktatens ideologiske ambition - "etableringen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed" - er nærmest guddommelig.
Gud sagde: "Bliv Lys"- og der blev lys.
EUs ideologer har i adskillige år forsøgt at efterligne den guddommelige skaber: "Bliv Ret", lyder programmet.
Men resultaterne afslører en beklagelig forskel mellem den guddommelige og den teknokratiske formåen. Det har vist sig, at EU-teknokraternes årelange arbejde for at realisere ideologien om Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed har en påfaldende lighed med Babelstårnet. De håndgribelige og konstaterbare resultater består af to dele, nemlig

1) en undergravning af velfungerende nationale retssystemer,
2) etablering af et uigennemsigtig overnationale retssystem med dertil hørende ukontrollable overnationale instanser.

Tilsammen rummer disse to punkter massive forringelser af retssikkerheden, og hvis denne udvikling fortsætter, vil vi om få år kunne karakterisere Unionens projekt med den sorte humors succes-kriterium: "Operationen lykkedes - men patienten døde": For at fremme retfærdigheden har man etableret overvågningssystemer, som reelt er ukontrollable for de implicerede. Det véd enhver borger, der har arbejdet med Schengen Informationssystemerne og Europols registre. Graden af retssikkerhed afspejles nøje i omfanget af politi-magten og mulighederne for at udøve demokratisk kontrol med denne magt. Disse muligheder forringes dag for dag. Fort Europa rummer hverken frihed, sikkerhed eller retfærdighed.

EUs ideologer overser to elementære retssociologiske erfaringer. For det første, at levedygtige og demokratiske retssystemer kræver andet og mere end ideologiske fraser, lovgivningsmæssige vedtagelser og teknologisk implementering. Dernæst at de målsætninger der tilstræbes, bør realiseres med de mindst vidtgående midler.

Kommissionens "Globale overvågningsrapport" fra november 2003 rummer en ironisk påmindelse. Kommissionen konstaterer, at "korruptionsniveauet i de tiltrædende lande stadig er højt og i nogle tilfælde meget højt, og at det kan få følger for tilliden til den offentlige administration og retsvæsenet". - Ja, mon ikke! Og hvad er kuren? Det er at Kommissionen skal udvise "særlig opmærksomhed" over for svig og korruption. Med Eurostat-sagen i frisk erindring er perspektiverne tankevækkende. På dansk siger vi tingene ligeud: Man sætter ræven til at vogte gæs!