Duplik fra Kammeradvokaten sep. 2011

Duplik i pdf

Nedenstående er en maskinaflæsning til brug i søgning - benyt venligst originaldokumentet i pdf

Kammeradvokaten - Duplik (realiteten)
1. SEPTEMBER 2011 - Jnr.: 801066 BIE/RHO/SAN
Østre Landsret  sag 8-222-Il: Niels Hausgaard m.fl. (Advokat Karen Dyekjaer) mod

1) Statsministeren
og 2) Udenrigsministeren

(Begge Kammeradvokaten v/advokat Peter Biering)

Ud over det i svarskriftet indeholdte, som fastholdes, giver sagsøgernes replik (processkrift af24.juni 2011) anledning til følgende bemærkninger:

1. RETSSAGENS RAMME
På baggrund af sagsøgernes tilkendegivelser på det forberedende retsmøde i Østre Landsret den 1. juli 2011 forstår de sagsøgte, at sagsøgerne bar tiltrådt de sagsøgtes ti1skring af sagen, jf. svarskriftets pkt. 1, med de yderligere undtagelser, der er anført I replikkens pkt. 19 og 20, s. 6.
I den forbindelse bernrkes, at den nummererede opregning i svarskriftets pkt. I ikke er udtryk for en prioritering, eller at sagens problemstillinger skal behandles i en nrmere besternt nekkefølge under hovedforhandlingen afsagen.
2. SAGS0GERNES OPFORDRINGER Urn de i stavningen fremsatte opfordringer (1 )-( 10) bemrkes, at de sagsøgte I forbindelse med udarbejdelsen af svarskriftet om realiteten var af den opfattelse, at opfordringerne en- ten allerede var opfyldt af de sagsøgte eller var bortfaldet som folge af, at sagsogerne har frafaldet den mest subsidire pâstand om magtfordrejning, jf. sagsøgernes e-mail af 23. marts 2011 til Ostre Landsret. Pa baggrund af replikken og sagsøgernes tilkendegivelser pa det forberedende retsmøde den 1. juli 2011 forstâr de sagsøgte imidlertid, at sagsøgerne i relation til landsrettens prøvelse af sagens realitet ønsker en samlet besvarelse af opfordringerne. I den anledning bemerkes folgende:
Urn opfordringerne (1) og (10),jf. stavningen, s. 4, 1. afsnit, og s. 6,4. afsnit, bemarkes, at de sagsøgte anser disse opfordringer for opfyldt i kraft af fremkeggelsen af Justitsministeri ets redegørelser om Forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten og Udenrigsministeriets redegørelse om Lissabon-traktaten (tidligere fremlagt som bilag C, D og E, omlitreret til bilag J, K og B. jf. nedenfor, pkt. 6), der I øvrigt er offentligt ti1gnge1ige. For sà vidt angár opfordringerne (2) og (5), jf. stavningen, s. 4, 1. og 5. afsnit, henvises i det hele til Justitsministeriets redegørelse om Forfatningstraktaten (tidligere fremlagt sorn bilag C. omlitreret til bilag J, jf. nedenfor pkt. 6), pkt. 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.5.3 og 4.5.5, samt Justitsministeriets redegørelse om Lissabon-traktaten (tidligere frernlagt som bilag D. omlitreret til bilag K, jf. nedenfor pkt. 6), s. 35, 3. afsnit, Samt punk terne 4.3.2, 4.3.3. 4.3.4, 4.3.6, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.18, 4.4.3 og 4.4.5, hvorafdet udtrykkelig fremgár, pa hvilke omrâder og med hvilken begrundelse Justitsministeriet har fundet, at gennemforelse af Forfatningstraktaten - modsat Lissabon-traktaten - yule indebre overla delse afnye beføjelser til EU. Urn sagsøgernes opfordring (9), jf. Stavningen, s. 6, 3. afsnit, bemerkes, at denne ikke hen gere er relevant, idet Danmark pA nuvrende tidspunkt deponeret sit ratifikationsin strument, jf. ogsA de sagsøgtes sammenfattende processkrift af 29. november 2010 for Hø jesteret (fremlagt med svarskriftet som bilag AFI, omlitreret tul bilag AG,jf. nedenfor pkt. 6) s. 6, 4. afsnit, og idet Lissabon-traktaten er trAdt I kraft den 1. december 2009. For sA vidt angAr opfordringerne (3), (4), (6), (7) og (8), jf. stvningen, s. 4, 3. og 4. afsnit, og s. 5, 3. og 5. afsnit, bemrkes, at disse alle vedrører fremheggelse af regeringsinterne dokumenter og oplysninger med forbindelse til forhandlingerne forud for undertegnelsen af Li ssabon-traktaten. SI[)E 2/12
fra 1999, i om i i af, til fl-a I til H. at § til § 169, stk. 2. 3. til at Jig i § og i § at de H til i at te at i sorn 3. vii Dc is. i til i 1 29. jf. en 1-lojesteret orn A E, 1 -i SI[)F 3/12 6). 3. til B, The vii - Kammeradvokaten gIdende. ndringer, gldende. OMSTDIGHEDER tiltrde stvningen, fremlgges biIa rets den ad ret afet stot henvi Folke ne I)et gores. for det forste. eftcrspurgte dokumenter og oplysninger er irrele vante for afgorelsen af denne retssag, hvortbr de bor undtages edition medfor af plejelovens 341. Landsrettens afgorelse af sagen beror pa en juridisk vurdering af Lissabon-traktaten ncs ratificerede form.
L)roitelserne mellem medlemsstaterne (de kontraherende parter) forud for opnâelsen af enighed traktatens endelige udformning. herunder udviklingen parternes individuelle IorhandIingspositioner -ambitioner, er derimod uden betydning for vurderingen om Lissabon-traktaten indeholder hvis gennemforelse nodvendiggor overladelse af nyc befojelser EU. For det andet gores det de efterspurgte dokumenter og oplysninger er undtaget fremmede magter. herunder navn de ovrige pkt. edition af hensyn Danmarks forhold medlernsstater.jf. retspiejelovens 298,jf. fâ udleveret dokumenter eller oplysninger rnedfor af retsplejelovens 298 som altovervejende udgangspunkt ikke er videre end gangen til aktindsigt efter offentlighedsiovens regler, jf. UfR 724 og samme ning UfR 2011.431
Endelig bemerkes med hensvn sagsogernes henstilling replikkens pkt. 21, de sagsog er indstillet pa supplere og ovrigt opdatere stottebilaget (fremlagt med svarskriftet bilag AP). Dette gores imidlertid mest hensigtsmssigt ved udarbejdeise nyt tehilag. som blive fremsendt sarntidig med pâstandsdokumentet og materialesamlingen.
SAGENS FAKTISKE sagsogte kan jjjçe sagsogernes sagsfremstiliing 3-7. men ser det hele sagsfremstillingen pkt. 3.3.2 de sagsøgtes sammenfattende processkrift af november 2010 for (tidligere fremlagt som bilag AH, omlitreret til bilag AG, nedenfor, pkt. 6), samt Udenrigsministeriets redegorelse af december 2007 tinget Lissabon-traktaten (tidligere frernlagt som bilag omlitreret til bilag jf. denfor pkt. Endvidere som AD kapitel af bogen Jean-Claude Pins. Lisbon Treaty: Legal and Political Analysis, Cambridge University Press, 2010, der indeholder udførlig gennemgang af forhandlingsprocessen forud for vedtagelsen af Lissabon traktaten, herunder omtale af Danmarks forhold. Bogens ovrige kapitler iigesom under Hojesterets behandling af formalitetssporgsmâlet indgâ de sagsogtes materialesamling. forkengelse heraf bemerkes, at adgangen Kammeradvokaten
Endelig skal sarligt fremhaves fremkeggelsen som bila E af Justitsministeriets notat af 1 9. april 1974, sendt til Folketingets Markedsudvaig den 23. april 1974, om de statsretlige konsekvenser af en eventuel britisk udtrden af De europiske F1lesskaber, hvor det pa s. 5 anfores:
“Bestemmelsen i grundlovens 20finder efier sin ordlyd anvendelse pa “overladelse afbefo jeLcer, der efier denne grundlov tilkommer rigets myndigheder”. Bortset fra kravet oin, at overladelsen skal ske iii “mel/emfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overens koinstiiifremmeafmellemfolkeligretsordenogsamarbejde“, stillerbestemmelseningen krav med hensyn til arten og sammenstetningen qfde organer, hvortil bejajelser kan overla des. Efier en ordlydsfortolkning afgrundlovens § 20 synes del pa den baggrund mest nwrliggende at anlage, at del i almindelighed kun er cendringer i omfanget afde overladte bejajelser, der kan vare afgorende for, hvorvidt besteminelsen skal iagttages iforbindelse med cendringer af en traktat, der tidligere er indgiel i overensstemmelse med den scerlige procedureforskrifi I besteinnielsens stk. 2.