Brev til Civilstyrelsen 6. maj 2010 som svar på afslag

Til Civilstyrelsen (som svar på Civilstyrelsens afslag)

Kære Astrid Mavrogenis

Jeg takker for at du sidste torsdag gav tid til en - for mig særdeles givtig - drøftelse af proceduren og tidsrammerne for Civilstyrelsens afgørelse af ovennævnte sag.

Jeg beder om at du supplerende gennemlæser min nedenstående statusrapport, som jeg har nedfældet grundlag af vores samtale.

(1) Jeg har noteret din oplysning: at sagsbehandlingen befinder sig i en fase, hvori du som kontorchef gennemgår den foreliggende sag (beslutningsfasen, går jeg ud fra).

(2)   Som tilkendegivet under samtalen, tager din (Civilstyrelsens)  gennemgang af appellanternes ansøgning særlig sigte at klagørehvorvidt grundlaget for Civilstyrelsens procesbevilling i sagens 1. instans (sag 08-210-10105) fortsat er tilstede, eller grundlaget for at der meddeles fri proces i ankesagen måtte have ændret sig i ansøgernes disfavør efter landsrettens afvisning af sagen med dom af 28. oktober 2009 og/eller i lyset af senere domspraksis (særlig Irak-sagen).  Med henvisning udtalelsen i min ansøgning og i mit brev af 14. ds., fremførte jeg under vores samtale, at betingelserne for at Civilstyrelsen imødekommer ansøgningen i ankesagen (sagens principielle karakter, jf. nedenfor) er til stede - tilmed i forstærket grad. Sammenfattende peger jeg

- at det af Civilstyrelsen anførte grundlag for procesbevillingen af 9. december 2008 er retsplejelovens § 329 ("sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse"),

- at du nævnte at Civilstyrelsen har lagt til grund for bevilligen af fri proces for landsretten (Civilstyrelsens j.nr. 08-210-10105), at sagen er "af principiel karakter",

- at Østre Landsrets dom i sagen af 28. oktober - den sagsøgte regerings begæring om særskilt behandling og påkendelse af sagsøgtes indsigelse mod sagsøgernes søgsmålsret - er afsagt uden pådømmelse af sagens realitetdvs. at den "sag" der var grundlaget for procesbevillingen, ikke er blevet pådømt,

-  at de "særlige grunde" (sagens principielle karakter), som Civilstyrelsen har lagt til grund for procesbevilling af 9. december 2009 fortsat er bæredygtige, eftersom anke af den afsagte dom er et nødvendigt processuelt skridt vejen til at opnå en realitetsafgørelse af den foreliggende sag "af principiel karakter", jf. ovenfor,

- at landsrettens dom ikke kan tages til indtægt for at "sagen" skulle have ændret karakter og i dag være uden principiel netydning; dommen anfører tværtimod "sagens karakter" som begrundelse for at ophæve sagens omkostninger (side 26),

- at grundlaget for procesbevilling tværtimod er forstærket , eftersom ankesageni tillæg til det ovenfor anførte - i sig selv er af principiel karakter, idet den angår det omtvistede kriterium for appellanternes søgsmålsrethvorvidt regeringens tiltrædelse af Lissabon-traktaten har "generel og indgribende betydning" - som var Højesterets afgørende præmis i dom af 12. august 1996 om private borgeres søgsmålsret i den parallelle retssag om Maastricht-traktatens grundlovsmedholdelighed,

- at den aktuelle sag om anvendelsen af det citerede "Maastricht-kriteriumer af principiel karakter, hvilket accentueres af Højesterets dom af 17. marts i Sag 257/2007 (som du omtalte); i henhold til denne dom indebærer kriteriet en stillingtagen til den foreliggende ankesags nøglespørgsmål: "retlige pligter for danske borgere i almindelighed", (side 8). Supplerende bemærker jeg, at Civilstyrelsen har meddelt appellanterne i Sag 257/2007 fri proces; for så vidt denne procesbevilling er givet på grundlag af kriteriet "principiel karakter"; vil et negativt udfald af den foreliggende sag vanskeligt kunne begrundes.

(3) Under vores samtale gentog jeg min indsigelse i brevet af 14. april mod Civilstyrelsens sagsbehandlinghvis tidsmæssige udstrækning (til dato mere end 5 måneder, med udsigt til yderligere forlængelseer uforklarlig, eftersom ansøgningen den ene side ikke tåler udsættelse, eftersom Højesteretsbehandlingen allerede er aktuel, og den anden side er af en sådan karakter, at en sagsbehandler efter en gennemlæsning af landsrettens dom og det øvrige under (2) anførte stof (særlig det anførte Maastricht-kriteriumuden tidkrævende sagsbehandling kan konstatere at sagen (fortsat) er af principiel karakter. Ansøgerne har, som jeg nævntefuld forståelse for, at den foreliggende ansøgning kun er én blandt talrige sager. Men når det meddeles i brev af 21.12  f.å. at ansøgerne (i overensstemmelse med Civilstyrelsens praksis) "normalt" kan forvente en afgørelse inden for 4 måneder, følger det af gældende forvaltningsretlige principper, at der finde en relevant prioritering sted.

(4) I fortsættelse din tidligere samtale med advokat Karen Dyekjær kan jeg bekræfte at advokat Dyekjær har påtaget sig appel-sagen, men har udsat sin deltagelse indtil der foreligger en beskikkelse. Det følger heraf og det under (3) anførte at en yderligere udsættelse af sagsbehandlingen (i henhold til Civilstyrelsens brev af 19. april: medio juni!) vil påføre ansøgerne usikkerhed og alvorlige retstab. Som meddelt dig af advokat Dyekjærskal appellanterne senest 14. juni indlevere et processkrift i ankesagen, som er berammet til foretagelse 13. og 14. december. Sagens berammelse og den angivne frist blev vedtaget Højesterets anke- og kæremålsudvalgs retsmøde12. marts, hvoraf udskrift (om det anses for nødvendigt) vil blive tilsendt dig. Det er særdeles ubelejligt for begge parter og for Højesteretsbehandlingen at Civilstyrelsens fortsat udsætter behandlingen af søgsøgerens ansøgning om fri proces under anken, således at de aftalte fristen ikke kan holdes.

(5) Til min anmodning om aktindsigt i brev af 14. april føjer jeg at anmodningen (med henvisning til forvaltningsloveni rdeleshed angår de i § 10 nævnte oplysninger samt de i § 12 nr 1 og 2 omhandlede dokumementersom i henhold til § 12, stk. 2   anses for at være af "væsentlig betydning for sagens afgørelse". Jeg bemærker at lovens referene til sagens "faktiske omstændigheder" i relation til afgørelse i henhold til § 329 omfatter de karakteristika i den foreliggende ankesag der danner grundlag for Civilstyrelsens stillingtagen til om sagen har "principiel karakter". Jeg forstod dig at der ikke i Civilstyrelsen findes dokumenter af den pågældende art. - Baggrunden for begæringen om aktindsigt er at der blandt sagsøgerne hersker tvivl om Civilstyrelsens uvildighed, eftersom der er tale om en retssag mod regeringen, (der omfatter Justitsministeriet, hvorunder Civilstyrelsen hører). Efter din nævnte oplysning beder jeg om at der gives mig underretning om hvilke kontakter der måtte have været mellem Civilstyrelsen og Justitsministeriets departement i tilknytning til styrelsens sagsbehandling. - Du kan se bort fra denne anmodning, dersom ansøgningen om fri proces er imødekommet inden 20. maj.

Med venlig hilsen

Ole Krarup