Ole Krarup - Juristen

Opdatering: Ole Krarup døde i oktober 2017

Jeg bestod juridisk embedseksamen ved Københavns Universitet i 1959. Siden har jeg været beskæftiget med retslivets forhold, såvel teoretisk som praktisk. Den teoretiske del bygger på min universitetsansættelse, fra 1963 som universitetsadjunkt og senere (1969) som professor. Min universitetsvirksomhed - undervisning og forskning - har dækket flere forskellige retsområder, særlig (1) den offentlige ret, altså reguleringen af offentlige myndigheders magt og pligter, (2) arbejdsretten, 3) forholdet mellem retten og det øvrige samfund ("samfundsjura", som udgør en del af retssociologien).

Mine skriftlige juridiske arbejder er blevet publiceret gennem ca 40 år;

Jævnsides med universitetsansættelsen har jeg været engageret i praktiske juridiske aktiviteter, idet jeg gennem årene har fungeret som advokat i retssager som - bl.a. i kraft af deres politiske betydning - kan opfattes som aktive bidrag til retsudviklingen, således retssagen mod regeringen Poul Nyrup Rasmussen, der blev afgjort af Højesteret den 29. november 2001 om regeringens neutralitetspligt i forbindelse med folkeafstemninger, retssagen (1993-98) om Grundloven og Maastricht-traktaten, retssagen om retsforholdet mellem Christiania og staten, der blev afgjort af Højesteret i 1977, og en række arbejdsretlige konflikter.

Siden jeg i 1994 blev valgt til EU-parlamentet har mine juridiske aktiviteter - også teoretisk - i væsentlig grad været rettet mod det ekspanderende EU-retlige system, som efterhånden gennemtrænger alle dele af den danske retsorden.