Udviklingen på politi- og retsområdet viser klare tegn på øgede EU-magtbeføjelser - tale i oktober 2005

I mange år blev EF/EU's virkelige betydning holdt godt skjult for befolkningen. De ledende politikere benægtede energisk, at det uskyldige europæiske "Fællesmarked" skulle kunne udvikle sig til en egentlig stat. "Unionen er stendød", bedyrede den daværende statsminister Schlüter i 1986.

Siden hen er sandheden blevet sværere at skjule. Gradvist er det lykkedes EU-magthaverne at tiltage sig flere og flere af de magtbeføjelser, der kendetegner en stat. Ikke blot egen valuta og eget militær, men i særdeleshed magten over politi- og retsvæsen.

Rom blev ikke bygget på én dag. Det gør EU-staten heller ikke. Men det går stærkt i disse år med skabelsen af overvågningssystemer, politimagt og efterretningsvirksomhed. Med Schengen-systemet og Europol er man godt på vej til at etablere kontrolapparater, der får fortidens Sovjetkontrollanter til at tage sig ud som glade amatører. Bag EU-politikernes vulgære fraser er det ambitionen at skabe et regulært "Fort Europa".

Ambitionen har et dobbelt sigte:
(1) Gennem raffinerede kontrolsystemer skal mennesker fra tredie verden spærres ude;
(2) der skal skabes overvågningsapparater, efterforsknings- og straffesystemer, der ruster "Det Demokratiske Europa" til kampen mod transnational kriminalitet, i særdeleshed terrorisme. EU handler på basis af den tvangstanke, at mere kontrol og strengere straffe skulle skabe større sikkerhed (selvom al erfaring viser det modsatte). Siden september 2001 har EU gennemført en række vedtagelser, der for alvor får retssikkerheden til at vakle, først og fremmest den såkaldte Arrestordre, der indebærer, at enhver af os kan risikere udlevering til retsforfølgelse og strafansvar hos andre EU-landes myndigheder og under vilkår, der langt fra opfylder nordiske krav til retssikkerhed. Aktuelt arbejder Kommissionen og Rådet med en lang række forslag, der vil underminere retssikkerheden yderligere, først og fremmest overvågning af foreninger (terrorister i Ældresagen!) og krav om opbevaring og registrering af telefonsamtaler og e-mail, foruden en række mere detaljerede indgreb.

Øget magt over politi og retsvæsen var et af hovedpunkterne i den EU-forfatning, der blev aflivet af de franske og hollandske vælgere i denne sommer. Forfatningsforslagets del III, kapitel 4 rummer et detaljeret retsgrundlag for virkeliggørelsen af en række EU-beføjelser inden for politi og retsvæsen. Den lige vej til politistaten. Men tro ikke, at det demokratiske Nej til EU-forfatningen har kunnet bremse Eurokraterne. Når den åbne demokratiske fordør er blevet lukket, bruger man den diskrete bagdør til at gennemføre de samme vedtagelser. Og så sker det tilmed under overskriften "Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed"!